เนื้อหาที่มีความรุนแรงและไม่เหมาะสมของเกมส์คอมพิวเตอร์

เมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างชัดเจน

เกมคอมพิวเตอร์จึงเป็นสิ่งที่เหล่าเด็กและเยาวชนทั้งหลายมีความปรารถนาที่จะเข้าไปสัมผัส และเมื่อเข้าไปสัมผัสแล้วก็เกิดอาการติดใจอย่างถอนตัวได้ยากยิ่ง เกมคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันมีเนื้อหาที่หลากหลายมาก บางเกมมีลักษณะที่สร้างสรรค์ช่วยให้เกิดทักษะในด้านต่างๆ เกมคอมพิวเตอร์บางประเภทนั้นอยู่ในข่ายที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะในแง่ของโครงสร้างเกม แนวคิดของเกม วิธีการเล่น หรือสิ่งต่างๆที่แสดงออกมาในเกม ซึ่งมีการนำเสนอในแง่ของความรุนแรง ก้าวร้าว หรือแม้กระทั่งเกมที่มุ่งในเรื่องเพศ เนื้อหา และภาพที่สื่อไปในทางลามกอนาจาร ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และอาจส่งผลให้ผู้เล่นนี้มีพฤติกรรมเลียนแบบ

ปัจจุบันการเล่นเกมได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง

มีการเปิดร้านให้เช่าเล่นเกมหรือศูนย์ให้เช่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์เป็นจำนวนมาก ซึ่งศูนย์ให้เช่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ไม่ทราบรายละเอียด และวิธีการในการขอใช้สิทธินำเกมที่มีลิขสิทธิ์ออกให้เช่าเล่นรวมทั้งไม่ทราบว่าเกมคอมพิวเตอร์ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายใด และไม่ทราบว่าการนำเกมคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตออกให้เช่า การประกอบกิจการศูนย์ให้เช่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์โดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบกิจการ ศูนย์ให้เช่าเล่นเกมคอมพิวเตอร์ทุกท่านปรารถนา

เกมคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนไทยในปัจจุบัน การผุดขึ้นของร้านอินเทอร์เน็ตและเกมจำนวนมาก เป็นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเกมคอมพิวเตอร์ของเด็กและเยาวชนมากขึ้น จำนวนเด็กและเยาวชนที่เล่นเกมคอมพิวเตอร์ที่มีเนื้อหารุนแรงก็มีจำนวนมากและความถี่ในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์บ่อยครั้ง นอกจากนี้ยังพบว่าสาเหตุของความรุนแรงถูกนำมาเชื่อมโยงกับเกมคอมพิวเตอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะเห็นได้จากข่าวเหตุการณ์ความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตามสื่อต่างๆในไทย ซึ่งพาดหัวข่าวในลักษณะที่เจาะจงว่าเกมคอมพิวเตอร์เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชนผู้กระทำผิดอย่างเด่นชัด

เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์

มีลักษณะที่ทั้งเป็นลบและบวกต่อสังคมมนุษย์ กระบวนการจัดการย่อมต้องมีลักษณะที่ทั้งส่งเสริมและควบคุม โดยในส่วนที่สร้างสรรค์ก็มีความจำเป็นที่สังคมจะต้องผลักดันให้มีการส่งเสริมให้มีการสร้างสรรค์เกมและประกอบการมากขึ้น แต่ในส่วนที่อาจเป็นภัยก็มีความจำเป็นที่สังคมจะต้องผลักดันให้มีการควบคุมและกำจัดออกจากสังคมไทย แต่ความยากอยู่ตรงที่ว่า เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์มักมีลักษณะที่ผสมระหว่างสร้างสรรค์และเป็นภัย กระบวนการจัดการจึงต้องมีลักษณะที่รอบด้าน

การแก้ปัญหาการติดเกมและโทรทัศน์ของเด็กและเยาวชนไทยต้องเริ่มจากสถาบันครอบครัวที่ต้องให้เวลากับบุตรหลานมากขึ้น โดยผู้ปกครองควรตั้งกฎในบ้านเพื่อควบคุมการเล่นเกมและดูโทรทัศน์ ควรใส่ใจกับการใช้เวลาว่างของเด็กให้ไปในทางที่เกิดประโยชน์ ในส่วนของรัฐบาลควรจัดให้มีสถานดูแลเด็กเกิดขึ้นในทุกชุมชน ทุกหมู่บ้าน รวมถึงในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถทำงานได้เต็มที่ โดยมั่นใจได้ว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม นอกจากนี้รัฐควรมีมาตรการตรวจสอบเกมทุกประเภทที่มีวางจำหน่ายหรือให้บริการในร้านอินเทอร์เน็ต เพื่อกวาดล้างเกมที่ก่อให้เกิดความรุนแรงและอาชญากรรมทางเพศ และบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังสำหรับผู้ฝ่าฝืน ส่วนสถานศึกษาควรร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมในช่วงปิดเทอมให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมดีๆเป็นประโยชน์และดึงเด็กออกจากโลกของเกมและการอยู่หน้าจอโทรทัศน์

เกมคอมพิวเตอร์นวัตกรรมแห่งยุค ต่อเด็กและเยาวชนในสังคมไทย

ยุคสมัยเปลี่ยนไปตามกาลเวลา การละเล่นพื้นบ้านของเด็ก เช่น การเล่นตี่จับ ตั้งเต โพงพาง งูกินหาง หม้อข้าวหม้อแกง ก็เลือนหายไปกับเวลาที่ล่วงเลยไป ของเล่นใหม่ๆเข้ามาแทนที่ตามการปรับตัวไปของโลกยุคโลกาภิวัตน์ และ เกมส์คอมพิวเตอร์ ก็คือ นวัตกรรมแห่งยุคที่กำลังก้าวเข้ามาสร้างอิทธิพลต่อสังคมไทยมากขึ้นโดยลำดับ

ความหมายของเกมส์คอมพิวเตอร์
เมื่อพูดถึง เกมส์คอมพิวเตอร์ อาจมีการคิดกันไปต่างๆนานา เกมส์คอมพิวเตอร์จะถูกจำกัดความว่า เป็นเครื่องเล่นที่มีMicrochipเป็นส่วนประกอบ อันถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของคอมพิวเตอร์ทั่วๆไป ซึ่งครอบคลุมถึง เกมส์กด(เกมส์ง่ายๆ ซึ่งเป็นชนิดแรกของเกมส์คอมพิวเตอร์ที่ระบาดเข้ามาในประเทศไทย การควบคุมเกมส์ทำโดยการใช้นิ้วกด) วีดีโอเกมส์(เล่นกับเครื่องรับโทรทัศน์) และเกมส์ที่เล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมไปถึงเกมส์หยอดเหรียญที่เล่นตามศูนย์การค้าต่างๆ

มูลค่าการตลาดของเกมส์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆคือ มูลค่าจากเกมส์ที่เล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และ มูลค่าจากวีดีโอเกมส์รวมทั้งเกมส์กด
1) เกมส์ที่เล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ : มูลค่าsoftwareของเกมส์ที่เล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ คำนวณโดยการประมาณการจากจำนวนยอดขายเครื่องคอมพิวเตอร์ในท้องตลาด
2) วีดีโอเกมส์และเกมส์กด : เนื่องจากในปัจจุบันมูลค่าการตลาดของวีดีโอเกมส์รวมทั้งเกมส์กด ซึ่งหมายรวมทั้งเครื่องเล่นและsoftwareที่ใช้เล่นกับเครื่อง มีมูลค่าการตลาดพอๆกับมูลค่าของsoftware game ในรูปของCD-ROMที่ใช้เล่นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนั้น มูลค่าการตลาดรวมของส่วนนี้จึงตกประมาณ 1,140 ล้านบาท เช่นกัน

เมื่อรวมมูลค่าการตลาดของทั้ง 2 ส่วน จะพบว่ามูลค่าการตลาดรวมของเกมส์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันจะมีค่าเท่ากับ 2,280 ล้านบาท มูลค่าการตลาดจำนวนนี้จะขยายตัวขึ้นอีกหลายเท่าตัวในอนาคตอันใกล้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์กลายมาเป็นเครื่องใช้สำนักงานที่มีความสำคัญอันขาดไม่ได้แทบจะทุกสาขาอาชีพ และถ้าที่ใดมีคอมพิวเตอร์ใช้ ก็ย่อมหมายถึงโอกาสที่เกมส์คอมพิวเตอร์จะได้มีส่วนแทรกตัวเข้าไปขยายมูลค่าการตลาดของตัวเอง

ปัจจุบันมีผู้ผลิตเกมส์คอมพิวเตอร์ป้อนตลาดทั่วโลกมากกว่า 100 ค่าย แต่สำหรับในประเทศไทยบริษัทที่ทำตลาดด้านsoftware ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อย เพราะตลาดหลักยังอยู่ที่ตัวเครื่องหรือhardwareมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามภาพปรากฏดังกล่าวกำลังมีการปรับเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากตลาดเกมส์กำลังขยายตัวอย่างมากตามกระแสของมัลติมีเดียที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับใหม่ที่ออกมาเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2538เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับผู้ผลิตต้นฉบับ ยิ่งจะมีส่วนช่วยจูงใจให้มีผู้ต้องการลงทุนผลิตsoftwareในประเทศมากขึ้น และเมื่อเป็นเช่นนี้ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งส่งผลให้มูลค่าการตลาดของเกมส์คอมพิวเตอร์ขยายตัวขึ้นอีกอย่างรวดเร็ว

ความยิ่งใหญ่แห่งสงคราม Age Of Empires 3

ความยิ่งใหญ่แห่งสงคราม Age Of Empires 3 2

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหนชอบเกมส์คอมพิวเตอร์ที่เล่นกันแบบสงคราม ก็ต้องแนะนำเกมส์นี้เลยครับ ซึ่งมีชื่อเกมส์ว่า Age Of Empires ซึ่งมีหลายภาคครับ แต่สำหรับตอนที่ผมเขียนบทความนี้อยู่นั้น ยังอยู่ที่ภาค 3 อยู่ ยังไม่ได้มีภาคอื่นเข้ามาเสริมเท่าไหร่มากนัก หากเพื่อน ๆ มีความสนใจอย่างยิ่งในเรื่องของสงครามต้องพลาดไม่ได้เลยครับสำหรับเกมส์นี้ สนุก สุด ๆ ต้องบอกก่อนเลย

ความยิ่งใหญ่แห่งสงคราม Age Of Empires 3 4

ส่วนในเรื่องของเกมส์นี้นั้น Age Of Empires ก็จะมีลักษณะการเล่นเกมส์ที่เหมือนกัน เริ่มเกมส์เนี่ยสิ่งที่มาเหมือนกันเลยก็คือฐาน พร้อมหัวหน้า และคนงานก่อนเป็นลำดับแรก จากนั้นเราก็นำคนงานไปเก็บเกี่ยวทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นไม้ อาหาร/เนื้อสัตว์ และสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเงินเหรียญ ที่ได้จากการตีแร่นั่นเองครับ ซ฿่งเมื่อเรามีทรัพยากรต่าง ๆ มากพอ เราก็เริ่มละเล่นด้วยการสร้างฐานทัพให้มั่นคง ซึ่งอย่างแรกที่ผมแนะนำเลยก็คือบ้านครับ เพราะว่าบ้านหนึ่งหลังบรรจุคนได้แค่ 10 คน ดังนั้นเต็มที่สุดภายในเกมส์จึงไม่ให้เกิน 200 ตัว ก็ต้องสร้างอย่างน้อย ๆ 20 หลัง

 

ความยิ่งใหญ่แห่งสงคราม Age Of Empires 3เมื่อทุกอย่างอยู่ที่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นฐานทัพ และระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ สุดท้ายเราก็ต้องมีกำลังรบเป็นของตัวเองให้ได้ พร้อมกลยุทธที่เด็ดเดี่ยว ในการเอาชนะข้าศึก ได้อย่างไม่ยากเย็นเท่าไหร่นัก หากเพื่อน ๆ มีความสนใจรายละเอียด หรืออยากเล่นเกมส์อะไรอีก ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ที่นี่นั่นเองครับ